Excellent SME

Nekaj statističnih podatkov o podjetjih – imetnikih certifikata Excellent SME


Trenutno ima certifikat Excellent SME Slovenia, ki ga izdaja GZS 850 družb in podjetnikov. Čeprav predstavljajo le 1,7 % vseh gospodarskih družb, dosegajo kar 12-odstotni delež po ustvarjenem dobičku, 6,6-odstotni delež po prihodkih, 7-odstotni delež po ustvarjeni dodani vrednosti in 6-odstotni delež po številu zaposlenih.

Imetniki certifikata Excellent SME dosegajo v primerjavi z ostalimi poslovnimi subjekti v Sloveniji izjemne rezultate:

  • imajo 9 % višje prihodke na zaposlenega od povprečja te velikosti podjetij,
  • ustvarijo še enkrat višji dobiček na zaposlenega,
  • imajo za 1/6 višjo dodano vrednost na zaposlenega.


Srednja in mala podjetja ter samostojni podjetniki, imetniki certifikata Excellent SME GZS vedo, da certifikat pomeni verodostojno priznanje za preteklo dobro delo, omogoča večjo prepoznavnost v poslovnem okolju in hkrati spodbuja dobre in etične poslovne običaje. To mnenje potrjuje tudi podatek, da ima certifikat preko polovice imetnikov že tri leta zapored! V veliki meri so imetniki podjetja, poslovni subjekti z dolgoletno tradicijo – kar 42 odstotkov vseh imetnikov je prisotnih na trgu preko 20 let.

Po številu zaposlenih med imetniki prevladujejo mikro podjetja in samostojni podjetniki. 60 % teh subjektov ima manj kot 10 zaposlenih.

Regijska razporeditev imetnikov certifikata prikazuje, da kar 62 odstotkov subjektov prihaja iz treh slovenskih regij: Osrednje-slovenske, Podravske in Savinjske. Med dejavnostmi je v največji meri zastopana predelovalna dejavnost (25 %), znotraj katere je preko 40 odstotkov imetnikov proizvajalcev kovinskih izdelkov, strojev in naprav, ter izdelkov iz gume in plastičnih mas. Ostale močneje zastopane dejavnosti med imetniki so trgovina, strokovne, znanstvene in tehn. dejavnosti, gradbeništvo in promet.